Close
Historie

Společnost DGS plast s.r.o. (dříve Polfin Ploština, s.r.o.) se v roce 1998 transformovala z bývalého ZOD Ploština. Společnost navazuje na úspěšnou tradici přidružených výrob, které byly součástí tohoto zemědělského družstva. Výrobní zaměření firmy se skládá z těchto dvou hlavních oblastí:

O NÁS
 • 150 zaměstnanců v provozu 24 hodin 7 dní v týdnu po celý rok!
 • 55.000 m² areálu firmy
 • 4.000 m² výrobní plochy
 • 6.000 m² skladovací plochy
 • produkce 100.000 palet
 • celkem 33 vyfukovacích lisů (Automa, Mecanoplasticca, Kautex a Bekum)
Technologie
 • Vytlačování vyfukování – Pro zpracování plastů se nejčastěji používá šnekový extrudér, do kterého vstupuje plast ve formě
 • Co-extruze
 • Vstřikování
 • Vyfukování preforem (předlisky)
 • Vlastní nástrojárna
Služby
 • Obchod na míru – možnost podlimitních odběrů ( standardní produkce – paletový odběr )
 • Obalový audit u zákazníka
 • Služby na míru – kompletace kanystrů a nálevek
 • Nástrojárna – vývoj-design forem – formy na míru
 • Logistika na míru – Zásobování odběratele metodou tahu i tlaku
 • Zákaznícký vývoj – např. grafické návrhy etiket
Zavedené inovace
 • Nejmodernější strojní vybavení v ČR
 • Výroba třívrstvých kanystrů o objemu 20-25l
 • Použítí regranulátu
 • Použití materiálu kategorie PCR
 • Vysoká efektivita strojů – řízení toku taveniny pomocí technologie SFDR a PWDS
Vize
 • Investování do vývoje, bezpečnosti a pohody našeho zaměstnance
 • Vytváření přidané hodnoty prostřednictvím inovativního výrobního procesu
 • Vytváření dynamických dlouhodobých strategických partnerství a aliancí
 • Spolupráce s našimi místními komunitami na podporu budoucího růstu a rozvoje
 • Trvalá udržitelnost ve všem, co děláme.

SLUŽBY-SERVIS

Obchod na míru
 • Možnost podlimitních odběrů ( standardní produkce – paletový odběr )
 • Slučovaní výroby – zákaznický forecasting
 • Výroba obalů na skladové konto – konsignace
 • Zákaznické řešení – použití zákaznických forem
 • Výroba obalů na sypké i kapalné směsi – více jak 70 vlastních výrobků v různých modifikacích
 • Interní audity kvality
Obalový audit u zákazníka
 • Obalový audit u zákazníka: popis stávajícího stavu a použitého balení, návrhy standardizace balení, sjednocení firemního brandu, výrazné odlišení u různých řad výrobků nebo levelů, návrhy na optimalizace provedení obalů, inovace uzávěrů (s klipem, s ventilkem atd. )
 • Design etiket: sleevování – různá barevná provedení, grafické návrhy etiket
 • Výroba na míru: interní audity kvality, zákaznická řešení, použití zákaznických forem
Služby na míru
 • Kompletace kanystrů a nálevek
 • Zákaznické balení – paletizace
 • Aplikace PP etiket
 • Aplikace shrink sleeves
 • Plnění obalů koncovým odběratelům
Nástrojárna
 • CAD / CAM / 3D prostředí
 • Moderní strojní vybavení
 • 3D tisky modelů
 • HDPE formy pro vyfukování 10l
 • PET formy pro vyfukování 8l
 • Vývoj a návrh řešení
Logistika na míru
 • Zásobování odběratele metodou tahu i tlaku
 • Zákaznický KANBAN
 • Pojistné zásoby obalů u výrobce – 10 000 paletových skladových míst
 • Cross Docking
 • Obalová konta
Zákaznický vývoj
 • Vlastní nástrojárna
 • Vývoj-design forem – formy na míru
 • Vývoj a výroba utahovacích hlav uzávěrů
 • Grafické návrhy etiket

SARS-COV-2(19) - AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

COVID 19 - OPATŘENÍ

Vážení obchodní přátelé,

v souvislosti s výskytem a šířením viru SARS-CoV-2(19) věnujte prosím pozornost následujícím pokynům – v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců zavádíme s okamžitou platností následující preventivní opatření:

vjezd řidičů, externích firem, příjem a výdej zboží (i balíkové služby), návštěvy, uchazeči o práci


 • Všichni řidiči vjíždějících vozidel (nakládka, vykládka, jiní externí pracovníci pohybující se v areálu) musí být vybaveni osobními ochrannými prostředky (maska nebo ústenka, rukavice, dezinfekce). Řidič musí mít nasazenou roušku už u vjezdu a prvního kontaktu s pracovníkem ostrahy SG3. Bez uvedeného nebude vozidlo do areálu vpuštěno a zaniká jakýkoliv nárok na uhrazení vynaložených nákladů ze strany dopravce a zároveň vzniká možnost vymáhání případných hmotných nebo finančních škod ze strany DGS plast s.r.o.
 • Každý přijíždějící řidič nebo přicházející návštěva bude při příjezdu vyzvána ke změření teploty bezdotykovým teploměrem a v případě, že mu bude naměřena teplota nižší než 36,0 °C (efekt klimatizace v autě) anebo vyšší než 37,5 °C; nebo bude-li jevit příznaky podobné nemoci COVID-19, vč. mírného kašle, kýchání, smrkání, otoku očí apod., tak nebude tato osoba vpuštěna do areálu. Informace o nevpuštění řidiče do areálu bude předána zákazníkovi / dodavateli s žádostí o jiného řidiče – pracovníka.
 • Po změření teploty v případě, že byla naměřena teplota nižší než 36,0 °C nebo vyšší než 37,5 °C, tak bude po 5-ti minutách měření zopakováno. Výsledek druhého měření je považován za určující v případě pochybností.
 • Všichni řidiči musí mít před vstupem do areálu nasazenou roušku, použít dezinfekci na ruce, nasazeny rukavice a nesmí se vzdálit od vozidla. Návštěvy si na vrátnici vyzvedne pracovník DGS nebo určí další postup.  Veškeré dokumenty v tištěné verzi  budou předány u nakládky / vykládky mimo budovy expedice a skladů.
 • Řidiči vpuštění do areálu DGS plast s.r.o. zůstanou v kabině vozidla. Pohyb v prostorách společnosti je přísně zakázán! Řidiči budou ostrahou SG3 navedeni na záchytné parkoviště uvnitř areálu DGS plast s.r.o. – pracovník ostrahy telefonicky uvědomí expedici DGS o příjezdu kamionu. Řidič ostraze musí nahlásit účel svého příjezdu (dodání zboží, nakládka pro příjemce XY apod.)
 • Pohyb řidiče kolem vozidla a součinnost u nakládky / vykládky je možný jen za přítomnosti skladníka DGS plast.
 • Dobírky u balíkové služby nebudou do odvolání v areálu DGS plast s.r.o. přijímány. Služby České pošty budou realizovány na vrátnici.

 Děkujeme za pochopení a respektování uvedených nařízení.

COVID 19 - REGULATIONS

Dear business friends,

in connection with the occurrence and spread of the SARS-CoV-2 virus (19), please pay attention to the following guidelines – in the interest of the safety and health of our employees, we will immediately implement the following preventive measures:

entry of drivers, supplyers, goods-receipt and -delivery (incl. parcel services), visitors, job candidates

 • All drivers of vehicles entering the DGS plast s.r.o. plant (loading, unloading, other external personnel moving on the premises) must be equipped with personal protective equipment (mask, gloves, disinfection). The driver is obliged to wear the mask at the entrance and before the first contact with the SG3 security guard. Without this, the vehicle will not be admitted to the entrance and any claim for reimbursement of any more-costs by the carrier will be declined and there also occure at the same time the possibility of recovering any material or financial damage by DGS plast s.r.o.
 • Every arriving driver and visitor will be asked to provide measurement of  the body temperature with a non-contact thermometer on arrival and if he is measured temperature will be below 36.0 ° C (car air conditioning effect) or above 37.5 ° C; or if there will discovered symptoms similar to COVID-19, incl. slight coughing, sneezing, blowing nose, swelling of eyes etc. , the driver will not be allowed enter the DGS plast area. Information about not entering the area will be submitted to the customer / supplier with a request for another driver.
 • After the body temperature has been measured if the temperature is below 36.0 ° C or above 37.5 ° C, it will be repeated after 5 minutes. The result of the second measurement is considered to be decisive in case of any doubt.
 • All drivers must wear a mask before entering the plant, use hand disinfection, gloves and cannot move away from the vehicle. All printed documents will be handed over for loading / unloading outside the shipping and storage buildings. The visitors will be picked up on the main gate from the responsible person of DGS plast s.r.o.
 • Drivers admitted to DGS plast s.r.o. remain to stay inside the truck´s cab. Movement within the company is strictly forbidden! Drivers will be guided by SG3 security to the parking lot inside DGS plast s.r.o. – the security guard informs the DGS expedition by telephone about the arrival of the truck. The security guard must report the purpose of the arrival (delivery of goods, loading for the XY recipient, etc.)
 • Movement of the driver around the vehicle and cooperation in loading / unloading is only possible in the presence of DGS plastic warehouseman.
 • Cash on delivery from parcel service will not be accepted by DGS plast s.r.o. anymore until future appeal. Czech post will be serviced also on the main gate.

Thank you for understanding and respecting these regulations.